fbpx class="page-template-default page page-id-6724 wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0 vc_responsive" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage" data-adminbar="">

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Vitajte na stránke repromedica.sk. Hneď v úvode používania nášho webu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.
Úvod
Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní, ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).
Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom funkcionalít tohto webu spoločnosť Repromedica s.r.o., so sídlom Búdkova 26, Bratislava 811 04, IČO: 47 015 187, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 87288/B (ďalej len aj ako „Prevádzkovateľ“).

V prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcich Vám z GDPR, kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@repromedica.sk.

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom funkcionalít nášho webu.

Počas používania tohto webu, môžeme automaticky zbierať údaje o technických špecifikáciách Vášho zariadenia a vyhľadávacích úkonoch na stránke repromedica.sk. Tieto údaje sú anonymné a ich zber je zabezpečený prostredníctvom cookies.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelom špecifikovaným nižšie v článku 4 týchto pravidiel je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem (i) o kúpu našich služieb a produktov, (ii) byť kontaktovaný po vyplnení kontaktného formulára. Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR, a preto získavame len osobné údaje v rozsahu, ktorý zodpovedá účelu ich spracovania. Preto rozsah osobných údajov zahŕňa: meno a priezvisko, e-mailovú adresu.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR.

Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

Účel, na ktorý spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame len na naše marketingové účely a komunikáciu s Vami, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách a produktoch.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v článku 4 vychádza z nášho oprávneného záujmu na predaji našich služieb a produktov a efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi  záujmami.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@repromedica.sk. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané žiadnou treťou stranou.

Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie.

Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:
požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@repromedica.sk.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

Repromedica s.r.o.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.